STOP opłatom w soboty!

Na początku maja rozpoczęliśmy akcję “STOP opłatom w soboty!”, która dotyczyła niezgodnego z prawem obierania opłat w strefie płatnego parkowania w soboty.

11 maja w Urzędzie Miasta złożyliśmy oficjalne pismo odnośnie nielegalnego pobierania opłat parkingowych w soboty. Liczmy, że szybko miasto zrezygnuje z tego procederu i zacznie działać zgodnie z literą prawa. Poniżej zamieszczamy treść pisma:

Jednym z obowiązków konstytucyjnych JST jest stanowienie prawa lokalnego zgodnie z prawem i w jego ramach. W związku z powyższym wzywamy Radę i Burmistrza Prudnika, do zaprzestania łamania prawa i zniesienie opłat parkingowych w soboty.

Rada miejska jest kompetentna do ustalenia wysokości opłat parkingowych jedynie w dni robocze, co jasno stanowi artykuł 13B ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Art. 13b.1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Soboty w myśl Uchwały Sądu Najwyższego nr I OPS 1/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku, są dniami równorzędnymi z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Uchwała ta jasno wskazuje, iż w polskim prawodawstwie przyjmuje się, iż sobota nie jest dniem roboczym. Naszą tezę potwierdzają również wyroki sądów WSA w kwestiach pobierania opłat w soboty.

Dzięki naszemu pismu, w którym powołując się na wyroki Najwyższego Sądu Administracyjnego, udowodniliśmy, że pobieranie opłat parkingowych w sobotę jest nielegalne, burmistrz przygotował uchwalę zmieniającą przepisy. Na kolejnej sesji rady miejskiej uchwała będzie poddana pod glosowanie. Urzędnicy na czele z burmistrzem twierdzą, że widzieli wcześniej o zmianie przepisów. Mamy co do tego sporo wątpliwości, jednak liczy się efekt, a tym efektem będzie brak opłat w strefie parkowania w soboty.