Statut stowarzyszenia Prudniczanie

Statut stowarzyszenia zwykłego Prudniczanie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Prudniczanie i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat prudnicki

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Prudnik

II. Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Dbanie o lokalną pamięć historyczną.
 2. Krzewienie patriotyzmu.
 3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Promowanie ziemi prudnickiej.
 5. Pielęgnacja korzeni kresowych.
 6. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań formacyjnych i dyskusyjnych. Zapraszanie prelegentów – historyków, ekonomistów i działaczy społecznych.
 2. Zbiórki funduszy na renowację zabytków i wsparcie innych inicjatyw działających na terenie powiatu prudnickiego.
 3. Organizowanie happeningów, oprawy świąt państwowych i patriotycznych.
 4. Monitorowanie działań samorządu celem zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu miasta i gminy.

 

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
 2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 10

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 12

Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 13

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

IV. Członkostwo

§ 14

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który do deklaracji dołączenie do Stowarzyszenia dołączy pisemną rekomendację dwóch jego aktualnych członków.
 2.  Członkiem Stowarzyszenia może zostać  niepełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który do deklaracji dołączenia do Stowarzyszenia dołączy pisemną rekomendację dwóch jego aktualnych członków oraz pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 3. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 15

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
 2. b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
 3. c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 16

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 regulaminu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.