Opłaty parkingowe w soboty nielegalne!

Jednym z obowiązków konstytucyjnych JST jest stanowienie prawa lokalnego zgodnie z prawem i w jego ramach. W związku z powyższym wzywamy Radę i Burmistrza Prudnika, do zaprzestania łamania prawa i zniesienie opłat parkingowych w soboty.

pismoRada miejska jest kompetentna do ustalenia wysokości opłat parkingowych jedynie w dni robocze, co jasno stanowi artykuł 13B ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. Art. 13b.1. Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Soboty w myśl Uchwały Sądu Najwyższego nr I OPS 1/11 z dnia 15 czerwca 2011 roku, są dniami równorzędnymi z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Uchwała ta jasno wskazuje, iż w polskim prawodawstwie przyjmuje się, iż sobota nie jest dniem roboczym. Naszą tezę potwierdzają również wyroki sądów WSA w kwestiach pobierania opłat w soboty. W związku z powyższym, oczekujemy na zmianę zasad pobierania opłat, a w przypadku opieszałości bądź odmowy, będziemy zmuszeni sprawę skierować do WSA w Opolu.

Wiceprezes Stowarzyszenia Prudniczanie,

Paweł Licznar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *