Program naprawczy gminy Prudnik

Szanowni mieszkańcy gminy Prudnik,

21 października odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzecie Państwo osoby rządzące gminą. Wybór ten nie będzie wyborem pomiędzy komitetami czy poszczególnymi kandydatami,
będzie to wybór między diametralnie różnymi planami na rozwój Prudnika. Po latach stagnacji gmina Prudnik potrzebuje śmiałego i ambitnego planu. Potrzebuje świeżego spojrzenia na trapiące nasze
miasto problemy. W tym dokumencie przedstawiamy nasz plan działania by Prudnik stał się miejscem pełnym perspektyw oraz wygodnym z odpowiednią ofertą kulturalną i sportową dla każdego z nas.
Plan Rozwoju Prudnika na lata 2018-2023, czyli nasz program, jest wypadkową naszych dotychczasowych działań, którymi udowodniliśmy swoją uczciwość i pomysłowość, dlatego gwarantujemy, że będziemy najlepszymi reprezentantami w Radzie Gminy, a Grzegorz Zawiślak odpowiednim kandydatem na stanowiska burmistrza Prudnika. Nie zawiedziemy Państwa oczekiwań. Stowarzyszenie Prudniczanie, jako
jedyna tego typu organizacja działająca na terenie naszej gminy, pokazała, że praca dla mieszkańców Prudnika musi odbywać się w sposób ciągły i nie może zamykać się w cyklach wyborczych, jak robią
to pozostałe komitety wyborcze. Czy potrzeba nam w Prudniku nowego życia? Tak, bo przez 12 ostatnich lat obserwowaliśmy wyjazdy młodszych i starszych za pracą, nietrafione inwestycje, które są i będą dużym obciążeniem dla budżetu. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie – czy nie chciałby żyć w gminie lepiej zarządzanej, otwartej na kreatywność jej mieszkańców, gminie, która nie przeszkadza przedsiębiorcom, a wręcz przeciwnie pomóc by lokalny rynek się rozwijał. „Wybierzmy nowe życie naszej gminy” – nie jest hasłem przypadkowym. Jego pierwsza część podkreśla role całego społeczeństwa, które będzie niezbędne do przeprowadzanie potrzebnych zmian. Nie mówimy tutaj tylko o akcie wyborczym i oddaniu głos na KWW Prudniczanie, ale także  o tym co będzie działo się przez całą 5-letnią kadencję. Dość jednoosobowych, nie konsultowanych z mieszkańcami, decyzji, które są oderwane od naszych potrzeb. Postawimy na dialog i konsultacje i tak będzie wyglądała nasza służba dla gminy Prudnik.

Nasz program naprawczy podzieliliśmy na 4 najważniejsze grupy:
– gospodarkę i rozwój;
– zdrowie i działania proekologiczne;
– kulturę, sport i edukację;
– transparentność i optymalizacja.

Gospodarka i rozwój

• Buduj się w Prudniku – program preferencyjnego wykupu działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną dla mieszkańców gminy.
• Bezpieczna gmina – przegląd zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych.
• XXI w. w mieszkaniach komunalnych – przegląd i modernizacja mieszkań komunalnych do standardów XXI w.
• Połączenie spółek miejskich – połączenie spółek komunalnych (Zakładu Energetyki Cieplnej, Zakładu Usług Komunalnych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).
• Darmowa komunikacja gmina – darmowa komunikacja w całej gminie. Skomunikujmy sołectwa z Prudnikiem, więcej kursów.
• Pomocny urząd – stworzenie komórki pomocy mieszkańcom w zakresie tworzenia pism, wniosków i projektów do budżetu obywatelskiego oraz tworzenia spółdzielni.
• Parkingi przy mieście – przejęcie strefy płatnego parkowania przez miasto. Wprowadzenie możliwości płatności kartą i telefonem.
• Strefa wolnego handlu – utworzenie miejsca dla rzemieślników, działkowców i rękodzielników, nie prowadzących działalności gospodarczej, do swobodnej sprzedaży swoich produktów.
• Prudnik – miasto przedsiębiorczości – program ulg podatkowych dla prudnickich przedsiębiorców. Stworzenie biura pozyskiwania nowych inwestorów.
• Powiat i gmina razem – wspólnota wydatków i celów z powiatem prudnickim.
• Park naukowo-technologiczny – wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej, współpraca nauki i biznesu w celu rozwoju naszej gminy.
• Sołectwa na równi z Prudnikiem – przywrócenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami sołectw. Wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców wsi.
• Współpraca z sąsiadami – aktywna współpraca z gminami ościennymi przy tworzeniu dalekosiężnych strategii rozwoju, m.in.: utworzenia klastra turystycznego.

Zdrowie i działania proekologiczne

• Efektywność energetyczna – pełna termodernizacja budynków miejskich, budowa solarów.
• Tanie ogrzewanie – ciepło systemowe, ulgi przy podłączeniu do sieci cieplnej (nawet do 100%).
• Wymiana pieców – w razie braku możliwości podłączenia do sieci cieplnej, dopłaty (nawet do 100%) na wymianę starych pieców.
• Badanie i odwierty geotermalne – sięgnięcie po środki rządowe w zakresie badań i odwiertów geotermalnych.
• Rozbudowa miejskiej sieci grzewczej – walka ze smogiem poprzez rozbudowę i modernizacje istniejącej sieci cieplnej.
• Kampania edukacyjne dla dzieci i młodzieży – „Jedź i żyj zdrowo”, „Ruch to zdrowie”, „Oczy widzą więcej, chodzę prosto” – promocja zdrowego trybu życia, patronat miasta nad imprezami proruchowymi.
• „Białe ząbki”- badania i przeglądy dentystyczne w szkołach.
• Dbam o środowisko – warsztaty proekologiczne w przedszkolach i szkołach – uświadomienie dzieci nt. odpadów, smogu.
• Lekki tornister – dopłata do drugiego kompletu podręczników by plecaki były lżejsze.
• Tereny zielone – pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy. Powstanie nowych stref wypoczynku i rekreacji.
• Łatwy dostęp do lekarza – pomoc w dojechaniu seniorom do lekarza.
• Każde dziecko pływa – uruchomienie szkółki pływackiej i reaktywowanie basenu przy parku do celów nauki pływania.
• Dom, a nie klub dziennego pobytu – utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów.
• Szpital dla mieszkańców – współpraca z powiatem w celu dopasowania oferty Prudnickiego Centrum Medycznego do potrzeb mieszkańców gminy.

Kultura, sport i edukacja

• POK i OSiR razem – połączenie Prudnickiego Ośrodka Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału obu placówek, ułatwi zarządzanie menadżerskie. Stworzenie skutecznej i działającej Rady Programowej w/w placówki.
• Stypendia dla wybitnych – Uruchomienie programu stypendialnego dla wybitnych przedstawicieli kultury i sportu.
• Bawmy się razem – częstsze wykorzystanie obiektów i terenów otwartych przy organizacji imprez – park miejski, altana, plac przed wieżą Woka.
• Otwarci na rady – stworzenie Rady Społecznej, do której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych,
klubów sportowych i środowisk nieformalnych, w celu lepszej działalności gminy na polu kultury, sportu i edukacji.
• Nie powielajmy się – praca nad wspólnym kalendarzem imprez, tak by placówki gminne nie organizowały większych imprez w tym samym czasie.
• Amatorzy do boju! – promocja amatorskiego sportu, pomoc w tworzeniu drużyn i zespołów sportowych.
• Wsparcie LZS-ów – rozwój ruchowy społeczeństwa.
• Dzieci to nasza przyszłość – zwiększenie nakładów na promocje sportu wśród dzieci i młodzieży.
• Urodziłem się w Prudniku – promowanie wartości patriotycznych oraz wybitnych jednostek pochodzących z ziemi prudnickiej.
• Remont K7 – remont stadionu przy ul. Kolejowej. Postawienie na koncepcję rozwojową, która zapewni klubowi i gminie dodatkowe pieniądze. Budowa etapami.
• Kultura także w weekendy – Prudnicki Ośrodek Kultury otwarty w soboty i to nie tylko przy okazji większych imprez.
• Wspólnie możemy więcej – pomoc gminy w promocji szkół i pozyskiwaniu uczniów.
• Filia uczelni wyższej w Prudniku – utworzenie w Prudniku fili uczelni wyżej.
• Powstanie nowych żłobków – żłobek i przedszkole dla każdego dziecka. Pomagamy pracującym rodzicom, elastyczne godziny pracy tych instytucji.

Transparentność i optymalizacja

• Otwarty urząd – możliwość częstszego spotkania się mieszkańców z burmistrzem, zastępcą i naczelnikami
wydziałów. Częste konferencje prasowe dla mediów i mieszkańców.
• Budżet naprawdę obywatelski – reforma i promocja budżetu obywatelskiego.
• Transparentna Gmina – publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej zawieranych przez gminę umów.
• Jawne głosowania radnych – wprowadzenie czytelnego systemu sprawdzania głosowań rady miejskiej.
• Dieta tylko za obecność – likwidacja diet za nieobecność radnego na sesjach i komisjach.
• Lean Managment i New Public Managment – jako doktryny zarządzania spółkami i jednostkami podległymi samorządowi. Lean Managment tzw. szczupłe zarządzanie i New Public Mangment, nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
• Elektroniczny obieg dokumentów – wprowadzenie w urzędzie miejskim i podległych spółkach elektronicznego obiegu dokumentów.
• Nie bójmy się PPP – działania w Partnerstwie Prywatno-Publicznym.
• Doroczne referendum rozwojowe – mieszkańcy raz do roku decydują w referendum, jakie pomysły na rozwój gminy mają być realizowane.
• Smart City – zarządzanie poprzez automatyzacje.
• Oddłużmy gminę – zrównoważony budżet gminy Prudnik.

 

Program do ściągnięcia:

Program naprawczy gminy Prudnik